مفاهیم خدمات

همیشه مشتری را به حق، خودمان را نادرست، صادقانه، کل فرآیند، خدمات سریع مانند همسری فهمیده و مادری مهربان بدانیم.

خدمات مشتریان Yantai Future بر اساس دفتر مرکزی شرکت به عنوان مرکز مدیریت است.
اتصال بخش های تجاری، واحدهای تولیدی و دفاتر منطقه ای تابعه.
و ارتقاء از خدمات رسانی به مشتریان به خدمات رسانی به کاربران، خدمات چرخه عمر محصول،
تشکیل یک سیستم خدمات مشتری پاسخ سریع سه سطحی مشبک، از طریق یک سیستم شبکه خدمات کامل بازار.
خدمات استاندارد، حرفه ای، متنوع و با کیفیت همه جانبه را به مشتریان ارائه دهید.

  • در عرض 4 ساعت
    پاسخ
  • ظرف 24 ساعت به محل ساخت و ساز برسید
  • در سه دوره ضمانت تعویض و بازگشت مشروط
  • نگهداری مادام العمر